Informácie o spracúvaní osobných údajov

Hlavým kritériom pri poskytovaní produktov a služieb je pre nás spokojnosť našich zákazníkov. Preto sa snažíme každú našu ponuku prispôsobiť ich potrebám a pripraviť ju v čo najlepšej kvalite. Na to potrebujeme využívať vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v súlade s platnou legislatívou.

Zoznámte sa, prosím, s informáciou, ako naša spoločnosť WBI, spracúva v súvislosti s poskytovaním našich služieb vaše osobné údaje.

Dokument sme pre vašu lepšiu orientáciu rozdelili do nasledujúcich častí:


 

Aké osobné údaje od vás zbierame a prečo ich potrebujeme?

Zbierame o vás len bežné osobné údaje, nikdy nie citlivé osobné údaje (osobitné kategórie osobných údajov). Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä vaše meno, priezvisko, pozíciu vo firme, názov firmy, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalšie spôsoby ako sa s vami môžeme skontaktovať. Aké osobné údaje o vás spracúvame v tom-ktorom prípade vyplýva z účelu, na ktorý tieto osobné údaje zbierame.

Potrebujeme poznať iba také osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, marketingových akciách (semináre, webináre, konferencie) v súlade s vašimi potrebami a preferenciami, a to prostredníctvom rôznych kanálov – elektronickými prostriedkami (elektronická pošta, rýchle správy alebo audiovizuálne spojenie prostredníctvom Skype for Business) či telefonicky, alebo prostredníctvom webových stránok.

 

Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

Niektoré vaše osobné údaje spracúvame, pretože ich potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť službu, o ktorú ste prejavili záujem. Takýmto príkladom je organizovanie WBI Academy a rôznych seminárov, webinárov a konferencií, kde potrebujeme mať prehľad o účastníkoch, aby sme vedeli poskytovať služby, ktoré sú pre vás relevantné, a dané podujatie zorganizovať.

Iné vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu. Vždy, keď je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Ak nám však súhlas v niektorých prípadoch neudelíte alebo ho dodatočne odvoláte, nebudeme vám môcť, žiaľ, poskytnúť niektoré z našich služieb, kvôli ktorým potrebujeme vaše osobné údaje. Prípadné neskoršie odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

WBI Academy, organizácia seminárov, webinárov a konferencií, vaše oslovenie

Pri poskytovaní našich služieb ako WBI Academy a organizácii rôznych seminárov, webinárov a konferencií spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám vedeli poskytnúť službu alebo zorganizovať podujatie a mali prehľad o jeho účastníkoch. Na mnohé naše podujatia vyžadujeme registráciu účastníkov, aby sme vedeli koľko účastníkov máme očakávať a mohli vás na dané podujatie ako registrovaného účastníka vpustiť.

Vaše osobné údaje spracúvame tiež v prípade, ak chcete vedieť viac o konkrétnom produkte alebo službe a kontaktujete nás prostredníctvom formulára na našej webovej stránke.

Právnym základom týchto spracúvaní sú zmluvné a predzmluvné vzťahy.

Tiež nás, samozrejme, zaujíma, ako sa vám naše podujatia páčili, aké ďalšie témy by vás zaujímali, resp. či máte záujem o to, aby vás vo vzťahu k vašim požiadavkám kontaktovalo naše obchodné oddelenie. Na tieto účely používame Dotazníky spokojnosti na podujatiach alebo ich zasielame elektronicky.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. V takýchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či takéto spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásah do vašich práv.

 

Newsletter, informácie o pripravovaných podujatiach a aktuálnych akciách

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, spracúvame vaše kontaktné údaje za účelom zasielania nášho newslettru WBI Academy – Softvérové minútky, ako aj správ o nami organizovaných seminároch a webinároch, ktoré by vás mohli zaujímať, a aktuálnych akciách, ktoré poskytujeme.

 

Personalizácia našich služieb a analýzy

Aby sme čo najlepšie nastavili našu webstránku a tiež informácie, ktoré vám zasielame tak, aby boli pre vás čo najrelevantnejšie, analyzujeme návštevnosť našej webstránky, ako aj webových prezentácií, a tiež vyhodnocujeme angažovanosť našich emailových kampaní. Pri týchto operáciách taktiež dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov – na základe informácií od našich partnerov sa dozvedáme, odkiaľ z webu ste k nám prišli, čo vás na našej webovej stránke zaujalo, či dátum a čas návštevy našej stránky, váš vek, pohlavie, či ste si naše stránky prezerali na počítači alebo mobilnom zariadení. Dostávame sa tiež k vašej IP adrese, ktorá je pre nás, rovnako ako všetky vyššie uvedené údaje, anonymným údajom, nevieme ju nijak priradiť ku konkrétnemu človeku.

Na uvedené operácie používame cookies a obdobné nástroje tretích strán. Viac o našom používaní cookies sa dozviete v našej Cookie policy.

Ak navštívite našu stránku na sociálnej sieti Facebook, vyhodnocujeme na aké články ste si klikli alebo ako dlho ste si obsah prezerali. Facebook s nami zdieľa vaše osobné údaje z vášho profilu ako napr. vaše meno, vek, záujmy, pohlavie, fotografie. Aké dáta o vás Facebook zdieľa môžete nastaviť v rámci správy vášho užívateľského profilu na Facebooku.

 

Komu ich sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov, v súlade s týmto dokumentom a tiež sú zmluvne viazaní chrániť vaše osobné údaje.

Náš partner Commerce Media s. r. o., má prístup len k údajom nevyhnutným pre zabezpečenie služby rozposielania e-mailových pozvánok a upozornení. Spoločnosť CREALAB s. r. o., ktorá pre nás zabezpečuje administráciu našich webových stránok a tiež úpravy našich webových prezentácií (wbi.sk, wbi.cz a wbisolution.com) má administrátorský prístup na naše webové stránky a tak môže prísť do styku s vašimi osobnými údajmi, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom našej webstránky (online formulár).

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tieto spoločnosti využívajú cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našou webovou stránkou, ale aj inými stránkami. Viac o cookies sa dočítate v našej Cookie policy.

 

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Vaše osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

V prípade spracúvania vašich osobných údajov za účelom organizácie seminárov, webinárov a konferencií, likvidujeme vaše osobné údaje po uplynutí 30 dní odo dňa konania daného podujatia.

V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte. V prípade osobných údajov, ktoré nespracúvame na základe vášho súhlasu, tieto spracúvame len po dobu, počas ktorej trvá účel toho-ktorého spracúvania.

Ak si zriadite konto vo WBI Academy, osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme, a občas musíme spracúvať, aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Aké sú vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov vám prináležia práva popísané nižšie. Vaše práva si môžete uplatniť vyplnením online formulára, zaslaním emailovej správy na  info@wbi.sk,  prípadne zaslaním písomnej žiadosti na našu korešpondenčnú adresu, ktorú nájdete tu: https://www.wbi.sk/kontakt/. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

  • Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

  • Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že spracúvame o vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu.

  • Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, c) vaše osobné údaje sú spracúvané na základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

  • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

  • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

  • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

Podávanie sťažností

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148

 

O nás a kontakt

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

WBI, s.r.o., so sídlom Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 685 018, DIČ: SK2020339431, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10512/B

e-mail: info@wbi.sk

webová stránka: https://www.wbi.sk/kontakt/

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER