Finančný kontroling
Microsoft Dynamics NAV

V období, keď sa na všetkých úrovniach hľadajú úspory a maximálna efektivita je pre firmy veľmi podstatné mať reálny prehľad o hospodárení a ziskovosti na každej organizačnej úrovni firmy. WBI, s.r.o. naprogramovalo modul Financial Controlling, pomocou ktorého budete mať všetky svoje oddelenia, divízie či kancelárie pod finančnou kontrolou.

Veľkou výhodou Financial Controllingu je, že je plne parametrizovateľný používateľmi. Základný princíp controllingu je, že údaje nemusia byť hneď pri prvotnom účtovaní dokladov rozúčtované na jednotlivé základné organizačné jednotky, v systéme nazývané nákladové centrá. V rámci základného nastavenia controllingu sa vytvoria tzv. kľúče, ktoré následne zabezpečujú automatizované preúčtovanie nákladov, prípadne výnosov z jednej hodnoty na príslušné nákladové centrá.

Napríklad náklady na energiu za budovu je možné pri účtovaní nákupnej faktúry zaúčtovať len na jedno stredisko (napríklad Administratíva), následne pomocou kľúčov v controllingu daný náklad automaticky preúčtovať na všetky strediská nachádzajúce sa v budove. Kľúče v tomto prípade môžu byť vytvorené na základe metrov štvorcových jednotlivých stredísk. V prípade, že chceme sledovať ziskovosť napríklad jedného zariadenia v rámci strediska, tak je možné tento kľúč rozšíriť ešte o jednu úroveň. A zaúčtovaný náklad na príslušné stredisko, ešte ďalej členiť napríklad práve na zariadenia na stredisku.

Pre každú jednu sledovanú organizačnú jednotku je možné vytvoriť rozpočet a následne sledovať plnenie jednotlivých položiek rozpočtu.

Charakteristika finančného controllingu

Funkčnosť finančného controllingu primárne získava dáta z vecných položiek, ale pracuje nezávisle na hlavnej knihe, aby transakcie účtované v finančnom controllingu neovplyvňovali klasické účtovníctvo.

NÁKLADOVÉ TYPY
microsoft-project

Nákladové typy

Zoznam nákladových typov plní tú istú úlohu ako účtová osnova. Každý nákladový typ je definovaný finančným účtom resp. účtami, aby bolo zabezpečené prepojenie účtovej osnovy so zoznamom nákladových typov. Nákladové typy je možné označiť ako variabilné alebo fixné náklady a tieto nastavenia využívať ako filter pri analýzach nákladov.

NÁKLADOVÉ CENTRÁ
NAW2

Nákladové centrá

Nákladové centrá predstavujú strediská spoločnosti (organizačnú štruktúru) a sú vo veľkej miere zodpovedné za vznik nákladov a výnosov. Nákladové centrá sa synchronizujú so zvolenou dimenziou, ale podľa potreby je možné vytvárať v systéme nové hodnoty pre nákladové centrá a definovať im nezávislú štruktúru.

NÁKLADOVÉ OBJEKTY
NAW2

Nákladové objekty

Nákladové objekty predstavujú výsledky činnosti spoločnosti – skupiny výrobkov alebo výkony spoločnosti. Podobne ako nákladové centrá aj nákladové objekty sú synchronizované so zvolenou dimenziou, ale je možné definovať nové nákladové objekty v nezávislej štruktúre.

POLOŽKY NÁKLAD. ÚČTOVNÍCTVA
NAW2

Položky nákladového účtovníctva

Položky nákladového účtovníctva obyčajne vznikajú troma spôsobmi:

1. Presunom nákladov a výnosov z vecných položiek (položiek účtovníctva). Podľa definície nákladových typov je možné, aby boli položky nákladového účtovníctva integrované podľa časového hľadiska (deň, týždeň, mesiac).

2. Priamym zaúčtovaním interných dokladov prostredníctvom denníka finančného controllingu.

3. Rozpočítaním nákladov a výnosov na základe preddefinovaných alokačných kľúčov.

ALOKÁCIE
NAW2

Alokácie

Významnou zložkou funkcionality controllingu predstavujú alokácie – nástroj, ktorý premiestňuje náklady medzi nákladovými typmi, nákladovými centrami a nákladovými objektmi. Každý alokačný kľúč pozostáva z definície zdroja alokácie a jedného alebo viacerých cieľov pre alokácie. Alokačný kľúč pracuje na statickom alebo dynamickom vzorci rozpočítania. Alokácie je možné spúšťať po jednotlivých úrovniach, čím sa napr. v prvom kroku zabezpečí alokovanie na úrovni nákladových centier a v druhom kroku sa alokujú náklady z nákladových centier na nákladové objekty.

ROZPOČTY A SCHÉMY
NAW2

Rozpočty a schémy

Funkčnosť rozpočtov nákladového účtovníctva je podobná ako v rozpočtoch hlavnej knihy. Je možné vytvoriť neobmedzený počet rozpočtov. Nový rozpočet nákladového účtovníctva môže byť vytvorený importom, kópiou alebo manuálne. Pre vytvorenie rozpočtovaných čiastok je možné použiť alokačné nástroje podobne ako pre vytvorenie položiek nákladového účtovníctva. Finančný controlling je plne integrovaný do funkcionality účtovných schém hlavnej knihy a teda zostavy účtovných pracujú aj s položkami finančného controllingu.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER