Lokalizácia
Microsoft Dynamics NAV

Ponúkame vám Microsoftom certifikované riešenia, ktoré zabezpečujú legislatívny súlad ERP systému MS Dynamics NAV s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a zabezpečujú slovenský jazykový preklad. Legislatívny balík je produktom WBI, ktorý dodávame aj ostatným obchodným partnerom implementujúcim Microsoft Dynamics NAV.

Tvorba lokalizačného riešenia certifikovaného Microsoftom vyplynula z požiadaviek našich zákazníkov, ktorí túto funkčnosť automaticky v informačnom systéme očakávali. Riešenie obsahuje:

Prístup používateľov

 • Grafický vzhľad zameraný na úlohu používateľa – každý používateľ pracuje len s dátami a funkcionalitami, ktoré potrebuje k výkonu svojej pracovnej funkcie – používateľské profily.
 • Out-of-box používateľské profily zahŕňajú profily pre riaditeľa, hlavného účtovníka, účtovníka, správcu záväzkov, správcu pohľadávok, správcu IT, obchodného managera, predajcu, nákupcu a skladníka.

Široké možnosti prispôsobenia vzhľadu používateľmi

 • Jednoduchá orientácia v systéme – fulltextové vyhľadávanie funkcií, informácia o aktuálnej pozícii v systéme
 • Jednoduché zadávanie a ukladanie filtrov – používateľ má možnosť uložiť ním nastavený filter (podľa dátumu, nákladového strediska, konkrétneho zákazníka a dodávateľa…)

Možnosť tvorby grafov

 • Možnosť tvorby grafických reportov s aktívnymi prvkami, ukladanie do PDF a XLS.
 • Formátované prenosy všetkých dát do MS Word, MS Excel a HTML ako príloha e-mailu.

Lokalizované súčasti

PREDAJ

Predaj

 • Evidencia obchodných partnerov, aktualizácia údajov podľa www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk.
 • Evidencia zákazníkov, zjednodušené vytváranie zákazníkov podľa preddefinovaných šablón zákazníkov.
 • Možnosť definovania predajných cenníkov a viacero druhov zliav pre všetkých zákazníkov alebo skupinu zákazníkov.
 • Dodanie zásob priamo z riadkov predajnej objednávky, priama previazanosť predaja a zásob.
 • Zobrazovanie rôznych štatistík zákazníka, podrobná história transakcií, zostavy pohľadávok.
 • Tvorba dokumentov pre úplné pokrytie obchodného prípadu: ponuka, objednávka, záloha, faktúra, dobropis.
 • Možnosť zostavenia splátkového kalendára aj jeho dodatočnej zmeny.
 • Možnosť definovať jednotlivým predajcom ich pečiatky (vo forme obrázku) a následne ich vytlačiť na požadovanom predajnom dokumente.
 • Archivácia predajných dokladov.
 • Zálohové faktúry – Možnosť evidovať čiastočné úhrady záloh aj čiastočné použitia záloh vo vyúčtovacom doklade. V prípade potreby možnosť použiť zálohu vo vyššej čiastke ako vyúčtovací doklad. Možnosť automatického generovania a účtovania DPH daňového dokladu zo zaplatenej zálohy aj jeho automatického použitia.
 • Generovanie a vystavovanie upomienok a penalizačných dokladov.
NÁKUP

Nákup

 • Evidencia obchodných partnerov dodávateľov aj zamestnaneckých účtov, zjednodušené vytváranie dodávateľov podľa preddefinovaných šablón dodávateľov/zamestnaneckých účtov, evidencia viacerých bankových účtov dodávateľov.
 • Možnosť definovať viditeľnosť zoznamu Dodávateľských/Zamestnaneckých účtov pre jednotlivých používateľov.
 • Vytváranie katalógu dodávateľov pre tovary.
 • Tvorba dokumentov pre úplné pokrytie obchodného prípadu: dopyt, objednávka, sprievodný list faktúry, záloha, faktúra, dobropis.
 • Príjem na sklad priamo z riadku pripravenej nákupnej objednávky, priama previazanosť nákupu a zásob.
 • Možnosť plánovania nákupu podľa rôznych parametrov (minimálne zásoby, požiadavky na predaj…).
 • Možnosť definovať pečiatky pre nákupcov (vo forme obrázku) a ich následné zobrazenie na vytlačenom doklade.
 • Možnosť definovania nákupných cenníkov a zliav dodávateľov vášho tovaru.
 • Zobrazovanie rôznych štatistík dodávateľov, podrobná história transakcií, zostavy záväzkov.
 • Možnosť zostavenia splátkového kalendára aj jeho dodatočnej zmeny.
 • Možnosti zahrnutia dodatočných nákladov (dopravného, poistného atď.) do nadobúdacích nákladov alebo jednotkových cien materiálov a tovarov.
 • Zálohové faktúry – Možnosť evidovať čiastočné úhrady záloh aj čiastočné použitia záloh vo vyúčtovacom doklade. V prípade potreby možnosť použiť zálohu vo vyššej čiastke ako vyúčtovací doklad. Možnosť generovania a účtovania DPH daňového dokladu zo zaplatenej zálohy aj jeho automatického použitia
SKLADY

Sklady

 • Možnosť definovať skladové obdobia (mesiac, štvrťrok, rok…).
 • Možnosť nastaviť kontrolu výdaja zásob do mínusu aj podľa dátumu.
 • Evidencia základných informácií o zásobách na kartách.
 • Vytváranie všetkých typov skladových pohybov (príjem, výdaj, presun, vrátenie na sklad).
 • Používateľsky komfortné zadávanie skladových príjmových a výdajových dokladov. Možnosť tvorby šablón dokladov pre všetky známe typy pohybov zásob.
 • Evidencia pohybov skladových položiek na viacerých skladoch.
 • Ocenenie skladových zásob pomocou metód priemerných, pevných a FIFO cien, Automatické docenenie výdajov podľa skutočných cien príjmov.
 • Kompletné ocenenie tovaru aj s automatickým rozúčtovaním vedľajších obstarávacích nákladov.
 • Prehľadné zobrazenie pohybov tovaru a s nimi súvisiaceho ocenenia.
 • Evidencia viacerých merných jednotiek a automatické prepočty medzi mernými jednotkami.
 • Nástroje pre vykonávanie fyzických inventúr.
 • Možnosť evidencie skladových pohybov na priehradku.
 • Možnosť riadeného presunu medzi lokálne vzdialenými skladmi pomocou dokladu objednávky transferu.
 • Krížové odkazy (dodávateľské a zákaznícke označenie tovarov a materiálov).
 • Definícia náhrad tovaru.
 • Tesná integrácia s modulmi nákupu, predaja a financií
FINANCIE

Financie 

 • Hlavná kniha a výkazníctvo
  • Vyrovnanie vecných položiek – táto funkčnosť umožňuje vyparovať kladné a záporné vecné položky jednotlivých účtov účtovej osnovy podobne ako v položkách dodávateľov a zákazníkov a tým zinventarizovať účet.
  • Popisy zaúčtovania dokladov – štandardné automatické popisy zaúčtovania dokladov do hlavnej knihy je možné nahradiť popismi s používateľsky podľa nadefinovaného číselníka a tieto použiť pri účtovaní hlavičkových dokladov.
  • Koncoročný prepočet kurzových rozdielov v zmysle legislatívy
  • Doplnené polia pre definíciu legislatívnych výkazov súvaha a výsledovka, nové typy súčtov – aj podľa definície používateľa, ukladanie výsledkov.
  • Export súvahy a výsledovky do originálneho tlačiva a do XML
  • Možnosť generovať návrh zápočtu pohľadávok a záväzkov pre obchodných partnerov, ktorí sú prepojení kontaktom. Tlač tlačiva dohody o vzájomnom zápočte a možnosť účtovať zápočet.
  • Možnosť pre generovanie návrhu uzavretia súvahy a návrhu otvorenia súvahy do finančného denníka, podľa požiadaviek legislatívy SR.
 • Správa pohľadávok a záväzkov
  • Vzájomné zápočty z denníka platieb
  • Evidencia a účtovanie záloh
 • Pokladnice
  • Evidencia pokladní v rôznych menách
  • Neobmedzený počet pokladníc.
  • Nastavenie limitov pre doklady
  • Kontrola zodpovedného užívateľa pokladnice a kontroly limitu zostatkov pokladníc
  • Preddefinované pokladničné prípady pre opakujúce sa účtovné prípady (zefektívnenie vkladania operácií)
  • Tlač pokladničných dokladov, pokladničnej knihy a inventarizácie pokladníc
  • Možnosť obmedzenia prístupu k vybranej pokladni podľa používateľa, prípadne povolenie účtovania pohybov vybranej pokladnice len určitému používateľovi.
  • Možnosť dvojkrokového zadávania (pokladník, účtovník).
  • Pokladničná kniha, mincovka.
 • DPH
  • Obdobia DPH
  • Elektronické podanie výkazov – pre Výkaz DPH aj Súhrnný výkaz DPH, náhľad a export do šablón originálnych tlačív vo formáte FDF alebo  XML pre elektronické podanie
  • Neodpočítateľná DPH – možnosť účtovania  s pomerným koeficientom DPH, aj preúčtovanie podľa ročného koeficientu
  • Možnosť vyplniť odlišný dátum DPH ako dátum zaúčtovania dokladu
  • Možnosť zmeny kurzu pre DPH pre nákup z EÚ a na dobropisoch
  • Možnosť evidovať doklady jedného partnera s rôznymi IČ DPH, ak je registrovaný pre DPH v rôznych krajinách EU.
  • Možnosť evidovať doklady s rôznymi IČ DPH spoločnosti, ak je spoločnosť ktorá účtuje v NAV registrovaná pre DPH v rôznych krajinách EU.
  • Generovanie Súhrnného výkazu DPH a export do originálneho tlačiva aj do XML.
  • DPH klauzuly – text na dokladoch o dôvode oslobodenia od DPH.
 • Intrastat
  • Doplnené legislatívne úpravy pre správny návrh riadkov a export do XML pre Colnú správu.
  • Možnosť export do XML.
 • Bankové príkazy a Bankové výpisy
  • Návrh a evidencia príkazov na úhradu
  • Evidencia a účtovanie bankových výpisov
  • Možnosť preddefinovania párovania výpisu s položkami dodávateľov a zákazníkov, alebo predvolenia iného účtovania s možnosťou generovania do riadkov finančného denníka pre zaúčtovanie
  • Sťahovanie kurzového lístka z EC.
 • Dlhodobý majetok
  • Definícia pre výpočet odpisov podľa Zákona o dani z príjmov platného v SR.
  • Sledovanie histórie zmien majetku (umiestnenia, zodpovednej osoby).
  • Účtovanie vyradenia podľa rôznych spôsobov vyradenia (kódov príčin).
  • Účtovanie údržby podľa kódov údržby
 • Recyklačný fond
  • Evidencia a zabezpečenie podkladov pre Hlásenie o objeme výroby, dovozu, exportu a reexportu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER