Registračné pokladne (fiškálny modul)
Microsoft Dynamics NAV

Charakteristika riešenia pre „veľký“ fiškál

Registračná pokladnica v prostredí Microsoft Dynamics NAV je riešená prostredníctvom samostatného add-onu, ktorý poskytuje funkcionalitu na predaj tovaru a služieb, úhrady dokladov v hotovosti, príjem a odvod hotovosti. Komunikácia s pripojenou fiškálnou tlačiarňou prebieha pomocou XML správ. Fiškálna tlačiareň súčasne zabezpečí tlač účtovného dokladu (účtenky), pričom dochádza k automatickému zápisu údajov do fiškálnej pamäte a zároveň spĺňa všetky náležitosti dané zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008. Takisto je podporovaná tlač uzávierok (denná, intervalová, prehľadová) zadaním príkazu priamo cez Microsoft Dynamics NAV.

Riešenie je dodávané v spolupráci so spoločnosťou A3Soft, ktorá zastrešuje hlavne HW stránku dodávky a zároveň sa stáva pre zákazníka servisnou organizáciou podľa platného zákona 289/2008.

Súčasťou ponúkaného riešenia je najvýkonnejšia fiškálna tlačiareň na trhu Epson FP-T88US M2.

Ponúkané riešenie pozostáva z dvoch častí prepojených XML portami:

1. Registračná pokladnica (add-on v Microsoft Dynamics NAV)

2. Fiškálna tlačiareň

 

Ďalšie funkcionality pokladnice:

 • Storno dokladov
  • ručné vloženie
  • kopírovanie existujúceho dokladu
 • Úhrada dokladu
  • úhrada faktúry zákazníkom
  • zálohová platba,
  • úhrada dobropisu dodávateľom
 • Prevod hotovosti

Každá nadefinovaná registračná pokladnica v Microsoft Dynamics NAV musí mať samostatnú fiškálnu tlačiareň a DKP pridelené daňovým úradom. V rámci nastavenia add-on sa môžu definovať poskytovatelia fiškálnych tlačiarní a komunikačné rozhrania na príslušný typ pokladnice. Každá registračná pokladnica má vytvorenú svoju vlastnú kartu, na ktorej sa nachádzajú napríklad základné údaje.

Pre každú registračnú pokladnicu je možné zadefinovať príslušné Spôsoby platby. Pokiaľ sa nejaký spôsob platby nadefinuje na pokladnici, tak sa pri účtovaní ktoréhokoľvek predajného dokladu kontroluje, či je jeden z týchto spôsobov platby nastavený pre danú registračnú pokladnicu.

Pre každú registračnú pokladnicu je možné definovať používateľov, ktorí sú oprávnení pracovať s danou pokladnicou. Jeden používateľ môže byť priradený na ľubovoľný počet pokladníc. Pre účely registračných pokladníc musia existovať samostatné nastavenia DPH.

Po zvolení si pokladnice sa otvorí pracovná plocha pre zadávanie predajných položiek.

Ceny sa doťahujú z cenníka, prípadne je možné ich ručné zadávanie.

Po finalizácií dokladu obsluha spustí zaúčtovanie. V prípade, že je pre danú pokladnicu zadefinovaných viacero spôsobov úhrady, systém vyzve obsluhu k výberu formy úhrady. Platbu je možné kombinovať viacerými spôsobmi. Obsluha má možnosť prideliť jednotlivé čiastky k spôsobu platby.

Každý doklad po zaúčtovaní v informačnom systéme Microsoft Dynamics NAV je automaticky prenášaný formou XML súborov do fiškálnej tlačiarne. O každom prenose existuje záznam, v ktorom je vidieť aj úspešné ukončenie prenosu a vytlačenie pásky. Po zaúčtovaní dokladu sa vytvára história aj na strane Microsoft Dynamics NAV.

V systéme sú ku každému časovému obdobiu uvedené dve hodnoty, z ktorých jedna zobrazuje reálne hodnoty a druhá určité prognózy na základe spoločnosťou upravených dát (posun dátumu po splatnosti na základe dohody so zákazníkom atď.) Zmena dát umožňuje upraviť Cash Flow tak, že bude odrážať skutočnosť tak presne, ako je to možné. Pre správne nastavenie výkazu Cash Flow je podstatné poznať svoje pravidelné príjmy a výdavky. Pravidelné príjmy a výdavky sú zobrazené v reporte podľa preddefinovaných kategórií vytvorených na základe analýzy položiek, ktoré tvoria najpodstatnejšiu časť operácií ovplyvňujúcich Cash Flow spoločnosti (mzdy, odvody, dane, náklady na služby – reklama, inzercia, telefónne poplatky a podobne).

MALÝ FIŠKÁL
microsoft-project

Malý fiškál

Nižšie popísané riešenie je chápané ako jednoduchšia alternatíva oproti automatickému prepojeniu Microsoft Dynamics NAV s fiškálnou tlačiarňou. To znamená, že obchodný proces a vystavenie (tlač) faktúr prebieha naďalej na strane Microsoft Dynamics NAV, ale úhrady faktúr sú možné len cez špeciálnu aplikáciu, ktorá komunikuje s fiškálnou tlačiarňou (opäť vyššie spomínaný model Epson FP-T88US M2) cez, na tento účel pripravené, používateľské rozhranie.

Táto aplikácia podporuje nasledovné funkcie:

 • Zadanie úhrady faktúry s variabilným symbolom,
 • Vloženie hotovosti do pokladne,
 • Výdaj hotovosti z pokladne,
 • Denná uzávierka,
 • Intervalová uzávierka,
 • Export uzávierky do súboru, z ktorého je možné uzávierky importovať priamo do finančného denníka v Microsoft Dynamics NAV.
SERVISNÁ PODPORA
NAW2

Servisná podpora

Opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc môže vykonávať len servisná organizácia zapísaná v registri servisných organizácií. Daňový subjekt je povinný zabezpečiť pravidelnú servisnú prehliadku ERP servisnou organizáciou (spravidla 1 x ročne).

Servisná organizácia:

* má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom ERP uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby ERP,

* je povinná zabezpečiť vykonanie opravy ERP do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania ERP do opravy,

* má povinnosť objednať si plomby u DR SR a viesť ich evidenciu, oznámiť daňovému úradu zistenie poškodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v ERP,

* je povinná zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby a túto skutočnosť s uvedením dátumu zapísať do knihy ERP.

Servisná organizácia na seba preberá zodpovednosť za funkčnosť nasadeného celku (pokladničný HW, fiškálna tlačiareň, aplikačná vrstva).

Správa riešenia sa vykonáva na základe servisnej zmluvy, pričom výška úrovne servisu je rozdelená do servisných balíčkov (každý spĺňa požiadavky zákona 289/2008). Servisný balíček sa vyberá podľa potreby zákazníka a požiadaviek na garantované reakčné doby. K dispozícii máme ponuku troch servisných balíčkov, ktoré poskytujeme našim obchodným partnerom.

Servisný balíček je účtovaný formou mesačného paušálu za každú spravovanú ERP.

V zmysle požiadaviek nového zákona 289/2008 Z.z. je každý prevádzkovateľ ERP povinný mať zabezpečenú zmluvu so servisnou organizáciou registrovanou Daňovým riaditeľstvom SR. Servisnou organizáciou pre obe ponúkané riešenia je spoločnosť A3Soft, ktorá má bohaté skúsenosti v tejto oblasti.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER