wbi

MICROSOFT

SHAREPOINT

Microsoft SharePoint je portálové riešenie a robustná platforma s veľmi širokými možnosťami využitia. Poslúži vám nielen ako firemný intranet, ale zabezpečí pre vás aj automatizáciu mnohých interných procesov. Potrebujete riadiť workflow dokumentov, bezpapierovo schvaľovať pracovné cesty, efektívne spolupracovať na tvorbe súborov, vytvoriť prehľadný rezervačný systém a podobne? S WBI sa môžete spoľahnúť na kvalitnú implementáciu a na mieru nastavené parametre riešenia. Na báze SharePoint máme pre vás predpripravených mnoho praktických funkcionalít, o ktorých sa dočítate nižšie.

INTRANET

Ideálna platforma pre vaše interné firemné stránky, dokumenty, informácie a spoluprácu.

DOKUMENTY

Automatizuje schvaľovanie a spracovanie dokumentov podľa vašich pravidiel.

VYHĽADÁVANIE

Pokročilé funkcie vyhľadávania podľa metadát. Plus fulltextové vyhľadávanie.

SPOLUPRÁCA

Tvorte dokumenty simultánne s kolegami, SharePoint ukladá ich pracovné verzie  a publikuje len finálnu verziu.

ORGANIZÁCIA

Podľa pracovnej pozície môžete nastaviť, čo zamestnanci v systéme smú a nesmú vidieť a robiť.

INTEGRÁCA

Je kompatibilný s MS Dynamics CRM, Office 365, Skype for Business a ďalšími riešeniami nielen od Microsoftu.

FUNKCIONALITY

Manažment

RIADENIE DOKUMENTOV (DMS)

RIADENIE DOKUMENTOV (DMS)

Riešenie pokrývajúce celý životný cyklus dokumentu – vytvorenie, úprava, schválenie, publikovanie, potvrdenie o oboznámení, zdieľanie, platnosť, archivácia. Umožňuje dokumenty verzovať, nastaviť k nim rôzne prístupové oprávnenia, notifikácie a navyše na dokumentoch môžu pracovať viacerí užívatelia naraz. Workflow zabezpečuje pripomienkovanie a schvaľovanie, navyše dokáže dynamicky nastaviť oprávnenia a úlohy pre schvaľovateľov. Súčasťou DMS je aj fulltextové vyhľadávanie.

INTRANET

INTRANET

Ako intranet sú najčastejšie označované interné webové stránky spoločnosti, ktoré zhromažďujú informácie, dokumenty a umožňujú komunikáciu vo vnútri spoločnosti. Zväčša kopírujú organizačnú štruktúru spoločnosti. Obsah je prístupný podľa oddelení, účasti na projektoch, prístupových práv alebo iných kritérií.

ÚLOHY

RIADENIE ÚLOH

Dokáže pozbierať úlohy z viacerých informačných systémov a aktívne pomôcť zamestnancom efektívne riadiť svoje úlohy z jedného miesta. Štandardom je integrácia úloh z prostredí SharePoint, Exchange (Outlook) a Project, no doplniť možno aj integráciu s komplexnými informačnými systémami (napr. NAV, AX a pod.)

PORADY

RIADENIE PORÁD

Vďaka tomuto riešeniu má každá porada svoju vlastnú lokalitu, na ktorej sa eviduje program porady, účastníci, dokumenty k bodom agendy a zápis z porady. Ku každému bodu porady je možné vytvoriť niekoľko úloh, ako aj väzbu medzi úlohou a bodom porady. Zamestnanci majú k dispozícii aj centrálny prehľad všetkých úloh.

PROJEKTY

RIADENIE PROJEKTOV

Riešenie umožňuje centrálnu evidenciu projektov, pričom pre každý projekt je vytváraný kolaboračný portál ako úložisko všetkých informácií (dokumenty, kontakty, kalendáre, úlohy, riziká…). Projekty sú členené na plánované, bežiace, pozastavené a archívne. Projekt je navyše zobrazený na časovej osi, ktorá môže zobrazovať hlavné projektové míľniky.

IT ZDROJE

RIADENIE IT ZDROJOV

Ide o nástroj na centrálnu evidenciu firemného hardvéru, softvéru a licencií. Každé zariadenie (PC, server, tlačiareň…) má svoju kartu, na ktorej sú evidované komponenty ako procesor, pamäť, pevný disk, spotrebný materiál… Systém poskytuje aj rôzne prehľady, napríklad o obsadenosti zdrojov, ich poruchovosti, spotrebe a pod.

PROCESY

RIADENIE PROCESOV

Riadenie procesov je v platforme SharePoint veľmi často využívanou oblasťou. Pomocou tzv. workflow je možné zabezpečiť, aby sa procesy rozbehli plne automaticky a dohliadali na rôzne aktivity ako napr. schválenie objednávky manažérom alebo odoslanie platby k zaúčtovanej faktúre. Pomocou workflow je možné pokryť aj integrácie informačných systémov (napr. prenos účtovných údajov zo systému DMS do systému ERP).
Pre oblasť procesov využívame čistú platformu SharePoint Workflow alebo nadstavbu Nintex Workflow. Výhodou platformy Nintex je plne vizuálny režim tvorby a úpravy definícií procesov.

DOKUMENTY A DOKLADY

EVIDENCIA POŠTY

EVIDENCIA POŠTY

Odoslanú aj došlú poštu člení na obyčajnú, doporučenú, faktúry, zmluvy a pod. Pre jednotlivé typy môžete nastaviť notifikácie alebo automatizovaný proces následných krokov. Riešenie umožňuje jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií. Tlačové výstupy agregované podľa oddelení sú využívané na osobné prevzatie zásielok prislúchajúcich jednotlivým sekretariátom. Na sumárnom prehľade je zoznam všetkých zásielok na prevzatie a priestor pre podpis osoby, ktorá zásielku prevzala z podateľne.

ISO PORTÁL

ISO PORTÁL

Slúži na ukladanie a publikovanie kompletnej dokumentácie. Člení sa na viacero knižníc, obsahuje pripravené procesy (pre pripomienkovanie, schvaľovanie a publikovanie dokumentov), ako aj formuláre pre evidenciu a riadenie výsledkov auditov (interných aj externých) a zistení. K zisteniam sú viazané nápravné opatrenia.

SCHVAĽOVANIE OBJEDNÁVOK/ŽIADANIEK

SCHVAĽOVANIE OBJEDNÁVOK

Proces pre schvaľovanie objednávok a žiadaniek (na nákup tovaru a služieb, výdaje IT, opravy, vzdelávanie…). Položky dokumentov môžete zadávať do pripraveného formulára alebo môžete zadať objednávku/žiadanku do procesu ako prílohu. Proces schvaľovania sa nastavuje podľa typu objednávky, nákladového strediska, typu tovaru, služby alebo ceny. Workflow zabezpečuje priraďovanie úloh schvaľovateľom a e-mailové notifikácie. Schvaľovanie prebieha sériovo alebo aj paralelne, vrátane notifikácií.

SCHVAĽOVANIE FAKTÚR

SCHVAĽOVANIE FAKTÚR

Pokrýva proces archivácie a elektronickej likvidácie faktúr. Skenovanie dokladu, manuálne doplnenie atribútov (dátum dokladu, dátum splatnosti, suma, mena…) Workflow zabezpečuje schvaľovacie procesy (vecná a účtovná likvidácia). Kroky procesu sú automaticky riadené podľa hodnôt elektronického dokladu (suma, nákladové stredisko a pod.)

VYŤAŽOVANIE DOKUMENTOV

VYŤAŽOVANIE DOKUMENTOV

Jediným kliknutím môžete vyťažiť všetky potrebné údaje (suma, číslo účtu, variabilný symbol, adresát, čiarový kód…) z elektronických dokumentov (naskenovaných, odfotených), vďaka čomu môžete hodiť za hlavu zdĺhavé prepisovanie a naštartovať automatizované spracovanie dokumentu (DMS).

ĽUDSKÉ ZDROJE

HR PORTÁL

HR PORTÁL

Vstupnou bránou doň je osobná karta so všetkými súvisiacimi dokumentmi – vstupný/výstupný list, prehľad vzdelania, certifikátov a skúseností. Správca môže upravovať organizačnú štruktúru a všetky personálne údaje zamestnancov. Súčasťou môže byť aj evidencia a schvaľovanie absencií.

ABSENCIE/DOVOLENKY

ABSENCIE/DOVOLENKY

Evidencia a schvaľovanie dovoleniek/absencií jednoúrovňovým procesom. Kalendárový prehľad podľa období a štruktúry firmy. Sumárny tabuľkový výstup pre mzdové oddelenie. Pracovné dni a zostatok dovolenky sa rátajú automaticky. Riešenie pokrýva aj evidenciu a schvaľovanie v rámci viacerých krajín, pričom každá krajina má štátne sviatky definované samostatne.

SLUŽOBNÉ CESTY

SLUŽOBNÉ CESTY

Eviduje žiadosti o služobnú cestu, automatizuje schvaľovací proces a umožňuje vám robiť výstupné zostavy. Jednotlivé úrovne schvaľovania sú prispôsobiteľné. Schválené služobné cesty sa zobrazujú v spoločnom kalendári. Schvaľovatelia dostávajú notifikácie a pripomienky k prideleným úlohám.

SPRÁVA ZNALOSTÍ

SPRÁVA ZNALOSTÍ

Používateľsky prívetivé prostredie pre vaše informačné materiály. Umožňuje komfortnú správu obsahu a oprávnení.

VYKAZOVANIE PRÁCE

VYKAZOVANIE PRÁCE

Riešenie zjednodušujúce vykazovanie práce prostredníctvom prehľadného formulára. Činnosti sú segmentované na typy s väzbou na konkrétne projekty alebo nákladové strediská. Evidované časové záznamy máte k dispozícii aj v kalendárovom zobrazení. Zamestnanec získa kumulatívny denný, týždenný alebo mesačný výkaz, oprávnené osoby získajú aj súhrnné výkazy (celofiremné, podľa oddelení alebo úsekov).

KNIHA NÁVŠTEV

KNIHA NÁVŠTEV

Umožňuje bezpapierovo sledovať a potvrdzovať návštevy, ako aj prechody cez viacero vstupných miest. Prehľadný sumár všetkých návštev poskytuje v dennej, týždennej a mesačnej forme. Prehľady si môžete generovať aj podľa zákazníkov alebo konkrétnych osôb.

EVIDENCIA A SERVIS

HELPDESK

HELPDESK

Riešenie pre správu servisných prípadov pokrýva proces zadávania, riešenia a eskalácie požiadaviek. Procesy sú plne automatizované. Systém poskytuje rôzne prehľady požiadaviek – nové, riešené, vyriešené, odložené, zamietnuté, akceptované, reklamované… Zadávateľ požiadavky je automaticky notifikovaný o všetkých zmenách v procese servisného prípadu.

REZERVAČNÝ SYSTÉM

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Umožňuje správu spoločných zdrojov vo firme (zasadačky, autá a pod.). Zdroje majú priradené kalendáre, môžu byť zobrazené na jednom mieste. Po vytvorení požiadavky o pridelenie zdroja dostáva notifikáciu správca kalendára – otvára, schvaľuje či zamieta ju priamo z e-mailu. Po schválení je rezervácia zobrazená v kalendári.

SYSTÉM ÚDRŽBY

SYSTÉM ÚDRŽBY

Zefektívni údržbu objektov a zariadení. Pokrýva procesy súvisiace s evidenciou porúch, generovaním požiadaviek na údržbu (prehliadky, skúšky, revízie), rezerváciou zdrojov (materiál, zariadenia, špecialisti) až po riadenie servisnej zákazky. Riešenie eviduje štandardné postupy a postupy opráv. Členenie údržby: mechanická, elektro, budovy a IT.

VOZOVÝ PARK

VOZOVÝ PARK

Evidencia firemných áut so segmentáciou podľa typu vozidiel, príslušnosti k firemným útvarom alebo zamestnancom. Súčasťou riešenia je aj evidencia poistných zmlúv, poistných udalostí a servisných prehliadok. Systém zasiela notifikácie o dôležitých termínoch – napr. o blížiacom sa termíne emisnej kontroly.

Testovacia verzia na mesiac zadarmo

SharePoint Online je súčasťou plánov Office 365 Enterprise E3 alebo Office 365 Business Premium, riešenie si môžete otestovať v trial verzii, ktorá ponúka 25 licencií na mesiac zadarmo. Trial verzia sa objednáva na stránkach spoločnosti Microsoft, nezabudnite zaškrtnúť políčko delegovaná správa, aby sme vám v prípade potreby vedeli pomôcť s nastavením.

Kúpiť Microsoft SharePoint Online

Produkt SharePoint Online Skúšobná verzia Cena bez DPH/1 mesiac
Office 365 Business Essentials áno x 4,20 €
Office 365 Business x áno 8,80 €
Office 365 Business Premium áno áno 10,50 €
Office 365 ProPlus x áno 12,90 €
Office 365 Enterprise E1 áno x 6,70 €
Office 365 Enterprise E3 áno áno 19,70 €
Office 365 Enterprise E5 áno áno 34,40 €
SharePoint Online 1 áno x 4,20 €
SharePoint Online 2 áno x 8,40 €

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možností, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI ACADEMY

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft SharePoint? Vstúpte do našej WBI Academy.

Ďalšie informácie

intranet shp
migracia 1000
hiring ilustr1000
age barros rbpofvqrozy unsplash
lists 1000
webinare zaznam o365tshp
donaska1000
teams il
pracovne cesty ilustr
seminar ilustr
better together
running
3 potesenia sharepoint
shp news ilustr
screenshot 20190530 191326 chrome
dokumenty o365 ilustr
schvalovanie ziadaniek wbi sharepoint
iban rozlozenie1
spisova sluzba sharepoint wbi ilust
reminder clocks SharePoint
australia
gdpr miniaplikácia
seminár
office 365
digitálna transformácia
seminár

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER